Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG) (GDPR)

Personuppgiftsansvar och grund för behandling

Denna integritetspolicy gäller vid behandling av personuppgifter hos Advoca Advokatbyrå AB, orgnr. 556745-2593.

Advoca Advokatbyrå AB

  • följer Dataskyddsförordningen 2016/679/EG (Dataskyddsförordningen).
  • behandlar i huvudsak personuppgifter med grund i avtal mellan den registrerade och Advoca Advokatbyrå AB.
  • behandlar också personuppgifter för att följa rättsliga förpliktelser enligt lag och myndighetsbeslut, för att utföra uppgifter av allmänt intresse i egenskap av uppdragstagare och offentlig försvarare, målsägandebiträde, offentligt biträde, särskild företrädare och likande och/eller i enlighet med ditt samtycke.

Ändamålen med behandlingen

Advoca Advokatbyrå AB måste behandla personuppgifter för att kunna tillvarata dina intressen som klient. Du kan inte vara klient hos oss utan att vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgifterna används för att tillvarata dina intressen i ärendet och därmed sammanhängande frågor. Personuppgifterna används för administration av uppdraget, fakturering, information, utförande av tjänster och för kontakt med dig som klient.

Personuppgifterna används även för att genomföra obligatorisk jävs- och penningtvättskontroll.

Advoca Advokatbyrå AB behandlar personuppgifter på de sätt som krävs för att följa förpliktelser som följer av myndighetsbeslut och lag, samt av Sveriges advokatsamfunds ”Vägledande regler om god advokatsed” vilka advokater enligt Rättegångsbalkens 8 kap 4 § är skyldiga att följa.

Personuppgifter

En personuppgift är all information som kan knytas till en person. Advoca Advokatbyrå AB måste Behandla klientens personuppgifter inom ramen för verksamheten och klientuppdraget:

  1. Förnamn och efternamn
  2. Personnummer eller samordningsnummer eller passnummer eller liknande
  3. Kontaktuppgifter adress, mailadress och telefonnummer
  4. Underlag för debitering och fakturering
  5. Omständigheterna i ärendet som avser dig för att tillvarata dina intressen.
  6. Personuppgifter från myndigheter, domstolar, företag allmänt tillgängliga källor, motparter eller motpartsombud.
  7. Personuppgifter som inhämtas med stöd av fullmakt från klienten

Bevarande av personuppgifter

Personuppgifter bevaras så länge det är nödvändigt för att uppfylla ovan beskrivna ändamål.

Advoca Advokatbyrå AB är skyldig att enligt bokföringslagen (1999:1078) bevara vissa personuppgifter, exempelvis de som förekommer i fakturor och liknande bokföringsunderlag i sju år. Personuppgifter som bevaras för bokföringsändamål kommer endast att användas för det syftet.

Personuppgifter sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar advokatbyråer enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Personuppgifter som inte har samlats in under utförande av ett uppdrag utan samlats in för marknadsföring eller liknande kontakt sparas i högst ett år från det att kontakten avslutades.

Gallring av personuppgifter

Personuppgifter gallras när de inte längre behöver bevaras.

Informationssäkerhet

Advoca Advokatbyrå AB vidtar såsom personuppgiftsansvarig lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas i enlighet med avsnitt 2 av Dataskyddsförordningen.

Advoca Advokatbyrå AB:s personal är ålagda tystnadsplikt och har att följa Advokatsamfundets regler. Det finns rutiner för informationssäkerhet och för att upptäcka och förhindra läckor.

Om dina personuppgifter omfattas av en inträffad personuppgiftsincident kommer Advoca Advokatbyrå AB att kontakta dig i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Dina rättigheter

Klient har rätt att utan kostnad återkalla sitt samtycke till viss behandling utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen innan återkallandet. Klient har även rätt att begära att behandlingen begränsas till lagring och att invända mot behandlingen eller att begära att dina personuppgifter raderas.

Klient har rätt att kostnadsfritt begära information från Advoca Advokatbyrå AB om användningen av de personuppgifter som rör klienten.

Klient har rätt att begära att Advoca Advokatbyrå AB rättar personuppgifter klient anser är felaktiga och att komma in med kompletterande personuppgifter om klient anser att personuppgifter som Advoca Advokatbyrå AB behandlat är felaktiga

Klient har möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Om klient vill begära registerutdrag, återkalla ett samtycke eller rätta alternativt radera en uppgift eller har frågor om vår personuppgiftsbehandling, vänligen kontakta Advoca Advokatbyrå AB.