Priser

Det finns olika sätt att få hjälp att betala advokatkostnader som för klienten rättskydd och rättshjälp. Som huvudregel ska rättskydd ska sökas först och saknas det kan klienten i vissa fall ansöka hos rättshjälp.

Rättsskydd

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som ingår i hemförsäkringen. Om du hamnar i en tvist kan du behöva anlita advokat för att föra din talan. Då kan rättsskyddsförsäkringen i vissa fall täcka viss del av advokatkostnaderna och rättegångskostnader. Det anges vanligtvis att
” nödvändiga och skäliga kostnader ersätts” vilket brukar vara advokatens arvode, utredningskostnader och för motpartens rättegångskostnader om man förlorar tvisten. Vissa försäkringsbolag har karenstider på sina rättsskyddsförsäkringar d v s att du måste ha haft försäkring i minst två år (det kan vara i olika bolag, men behöver vara sammanhängande försäkringstid.)

Advoca hjälper dig att göra en anmälan till ditt försäkringsbolag. Vanligtvis betalar du en självrisk på 20 % av kostnaderna och försäkringsbolaget står för betalning av resterande 80%.

Rättshjälp

Rättshjälp är en statlig ekonomisk hjälp som efter ansökan i vissa mål kan beviljas av Rättshjälpsmyndigheten eller hos tingsrätten. Främst tvister och mål rör boende, umgänges och vårdnadstvister om barn. Du kan inte få det för bodelningstvister. Möjligheter att erhålla rättshjälp är begränsat och för att ta reda på om en person kan få rättshjälp görs en uträkning av hur personens ekonomiska förhållanden ser ut. Årsinkomst, förmögenhet, skulder och antal barn beaktas och räknas ihop. Vanligtvis rättshjälp endast ges till personer med årsinkomster under 260.000 kronor per år. På domstol.se finns ytterligare beskrivning och ansökningsblankett. Vid uppdrag hos Advoca hjälps vi åt att fylla i blanketten.

Priser, uppdragsavtal och allmänna villkor

Advoca förbehåller sig rätten till individuell prissättning beroende på arten och omfattningen av uppdraget.

Om det är fråga om ett privat uppdrag eller ett uppdrag från företag eller förening kommer vi överens om timpris eller fast pris och Advocas allmänna villkor som tillämpas i klientavtalen. Dessa överlämnas till dig/er som klient.

Vanligtvis debiterar vi enligt den årliga timkostnadsnormen vid domstol om det är fråga om privatpersoner.

Vid företagsuppdrag är det individuell prissättning.

Vid uppdrag erhåller du en uppdragsbekräftelse där vår överenskommelse framgår.

Vid uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde, offentligt biträde och särskild företrädare för barn debiteras enligt Domstolsverkets föreskrifter ”Rättshjälp och taxor” för det år fakturering sker. Fakturan skickas till domstolen eller myndigheten som gett advokaten uppdraget och inte till dig som privatperson. Har du god ekonomi kan du i vissa fall bli återbetalningsskyldig för advokatkostnader.