Rättsskydd

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som ingår i hemförsäkringen. Om du hamnar i en tvist kan du behöva anlita advokat för att föra din talan. Då kan rättsskyddsförsäkringen i vissa fall täcka viss del av advokatkostnaderna och rättegångskostnader. Det anges vanligtvis att ” nödvändiga och skäliga kostnader ersätts” vilket brukar vara advokatens arvode, utredningskostnader och för motpartens rättegångskostnader om man förlorar tvisten. Vissa försäkringsbolag har karenstider på sina rättsskyddsförsäkringar d v s att du måste ha haft försäkring i t ex minst två år.

Advoca hjälper dig att göra en anmälan till ditt försäkringsbolag. Vanligtvis betalar du en självrisk på 20 % av kostnaderna och försäkringsbolaget står för betalning av resterande 80%.