Familjerätt

Vårdnad – vårdnadstvist

När föräldrar efter en separation eller skilsmässa inte kan komma överens om vart gemensamt eller gemensamma barn ska bo eller vem som ska ha den så kallade vårdnaden (d v s den som kan fatta kan juridiska beslut angående barnet/barnen t ex val av skola, förskola, medicinska åtgärder eller att ansöka om pass) om barnet/barnen kan olika tvister uppstå.

Vårdnaden kan vara gemensam mellan föräldrarna eller ensam för en av föräldrarna.

Om föräldrarna inte själva kan komma överens inom ramen för gemensam vårdnad kan tingsrätten efter att en av föräldrarna väckt talan i tingsrätten ge en av föräldrarna ensam vårdnad. Detta kan ske t ex om det är stora samarbetsproblem, om en av föräldrarna inte är lämplig som vårdnadshavare av olika skäl såsom att föräldern använder våld i bostaden, har psykisk ohälsa eller missbruk som påverkar föräldraförmågan.

I denna typ av tvister är det klokt att anlita en erfaren och klok advokat som har gedigna kunskaper i familjerätt och som kan fånga upp och stötta förälder då dessa tvister är mycket jobbiga känslomässigt. Ofta är tvisten så jobbig att det kan vara klokt att gå i samtal hos psykolog eller kurator eller liknande då advokater inte är utbildade i omvårdnad och samtalsmetodik för välmående. Valet av en erfaren advokat innebär att du som förälder kan få professionella och kloka råd inför sammanträden hos Familjerätten och inför muntlig förberedelse och rättegång i tingsrätten. 

Barns boende – boendetvist

I de flesta fall är föräldrar överens om att de vill ha fortsatt gemensam vårdnad efter att de flyttar isär, men om de inte kan komma överens om vart barnet/barnen ska bo kan föräldrarna vända sig till tingsrätten som då får bestämma vart och på vilket sätt barnen ska bo framöver.

Barn kan bo växelvis hos sina föräldrar eller bara hos en. Om barnet/barnen endast bor hos en förälder (boendeföräldern) kan tingsrätten bestämma om umgänge med den andra föräldern (umgängesförälder). Umgänge utformas utifrån vad som är bäst för barnet/barnen och kan utformas på olika sätt beroende på ålder, avstånd mellan föräldrarnas bostäder och hur samarbetet mellan föräldrarna ser ut.

Barnens rätt till sina föräldrar

Tingsrätten ska utgå från barns bästa i sin handläggning och utredning av målet, samt vid beslut och domar som rör barn. Domare vid tingsrätter är jurister och utbildade i juridik. De är inte utbildade i psykologi, barns utveckling och deras behov. Inte heller träffar de barnen som tvisten handlar om.

Enligt svensk lag har barnet/barnen har rätt till båda sina föräldrar. Föräldrar däremot, har inte rätt till sitt barn/sina barn. Det innebär att barnet/barnen har en laglig rätt att få komma till tals och uttrycka sina önskemål om såväl vårdnad, boende och umgänge. Barnets ålder och mognad påverkar hur mycket barnets vilja beaktas. Tonåringar bestämmer till stor del själv hur och med vem de vill bo.

För barns bästa är det viktigt att föräldrar så långt som möjligt själva söker hitta en lösning utifrån barnets/barnens bästa och i fokuserar på sitt föräldraskap och inte sin havererade relation. För föräldrar som har svårt att själva hitta en lösning finns det hjälp att få hos Familjerätten i hemkommunen eller hos privata familjerådgivare. Rådgivning vid samarbetssamtal hos kommunen är kostnadsfritt men kostar hos privata aktörer. Det finns även advokater som arbetar som medlare, både för föräldrar och på uppdrag av tingsrätten.

Hos Familjerätten kan föräldrarna komma överens om frågor kring barnet/barnen och Familjerätten kan även upprätta ett juridiskt bindande avtal mellan föräldrarna som får samma rättskraft som en dom från domstol. Får föräldrarna privat hjälp att komma överens kan de också därefter vända sig till Familjerätten för att få tillstånd ett juridiskt bindande avtal.

Avslutningsvis kan det vara klokt att tänka på att vårdnad, boende- och umgängestvister är oerhört jobbiga för barn att tvingas genomgå. I föräldraskapet ingår att ge barn trygghet, omvårdad och omsorg vilket innebär att det ställs stora krav på personlig mognad för att ge barn det. Så försök i största omfattning att undvika tvister i domstol. Som förälder kan du kontakta advokat och diskutera igenom din och barnets/barnens situation och försöka hitta en klok väg framåt.